مثبت اندیشی

مثبت اندیشی

تفکر مثبت یا مثبت اندیشی

تفکر مثبت شیوه ای از فکر کردن است که فرد را قادر می سازد نسبت به رفتارها، نگرش ها، احساس ها، علایق و استعدادهای خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقلانه ترین تصمیم را بگیرد.
افکار مثبت، افکاری سازنده ، انگیزه دهنده و انرژی بخش هستند که بر اثر تلقین، تکرار و تمرین به ذهن راه می یابند و باعث می شوند ذهن و فکر مثبت شود. در این صورت کنترل فکر در اختیار ماست، در حالی که افکار منفی، افکاری باز دارنده و مخرب هستند و وقتی به ذهن راه یابند، تعمیم یافته و به سرعت تمام ذهن را اشغال می کنند. در این حالت ما در اختیار تفکرات منفی خود قرار داریم.
همه می دانیم که افکار مثبت نتیجه های مثبت تولید می کنند . با متفاوت اندیشیدن متفاوت رفتار خواهید کرد و به نتایج متفاوتی نیز خواهید رسید. در حقیقت نوع و کیفیت افکار و اندیشه آدمی سازنده نوع و کیفیت زندگی اوست، اندیشه زیبا و مثبت می تواند بهشتی در زندگی انسان بسازد، ولی اندیشه منفی می تواند جهنمی در زندگی او خلق کند. انسان ها همان می شوند که در اندیشه آن هستند ، بنابراین آینده هرکس در گرو چگونگی نگرش او به زندگی است. اعمال ما نشأت گرفته از افکارمان هستند برای ایجاد هرگونه تغییری در اعمالمان ، ابتدا باید تغییری در شیوه تفکرمان صورت گیرد.
انسان های موفق کسانی هستند که در ذهن خود اندیشه های مثبت داشته باشند ، آنان که فکر می کنند نمی توانند ، در واقع نگرش مثبت را کنار گذاشته و در جنبه های منفی وقایع تمرکز کرده اند. خانواده ،کانون یادگیری چگونه اندیشیدن و چگونه زیستن است. در خانواده مثبت اندیش اعضای خانواده خود را قادر و توانا می دانند و نگاهشان به دیگران آکنده از مهر و عاطفه است. چنین خانواده هایی قادر خواهند بود هر ناممکنی را به ممکن تبدیل کنند و توفیق و کامیابی را نصیب خود نمایند. انسانهای مثبت اندیش یاد گرفته اند ، برای استفاده بهینه از لحظه ها در هر واقعه ، قسمت مثبت و زیبای آن را کشف کنند و در هر شرایطی با توجه به مدیریتی که بر اندیشه خود خواهند داشت می توانند پیامهای هر واقعه را دریافت کرده و بهترین زاویه نگاه به واقعه را شناسایی و سپس با آن موقعیت برخورد نمایند.
افراد مثبت اندیش در برخورد با هر واقعه ای قبل از هر تصمیم عجولانه ای از سوالات پر قدرت و انرژی بخش استفاده می کنند. برای مثال از خود سوال می کنند :
بهترین کاری که می توانم در این لحظه انجام بدهم چیست؟
چه کاری انجام دهم که در آینده با فکرکردن به این لحظه احساس خوبی داشته باشم ؟
از کدام زاویه به این واقعه نگاه کنم؟
این واقعه چه پیام مثبت و سازنده ای برای من دارد؟
این واقعه چه درسهایی برای من دارد؟
خدایا تو را شکر می کنم که با این واقعه ذهنم را متوجه یاد خودت کردی؟
انسان با نهادینه کردن این روش در ذهن خود و استفاده از آن در تمام اتفاقاتی که رخ می دهد به مرور به فرد مثبت اندیش تبدیل می شود که فقط اتفاقات خوب برایش رخ می دهد .
ذهن آدمی دائماً در حال تولید فکر است و منبع تولید فکر در انسان ضمیر ناخودآگاه است . ضمیر ناخودآگاه را به بچه غول بی شعور تعبیر کرده اند ، مانند یک بچه هر چیزی را که به او بگوئی قبول می کند ، نمی تواند خوب را از بد و درست را از غلط تشخیص دهد ولی مانند غول چراغ جادو چنان قدرتی دارد که اگر از آن غافل شویم، می تواند سرنوشت ما را به دست گرفته و به هر جایی که دوست دارد ببرد. پس باید آگاهانه قدرت ضمیر ناخود آگاه مان را در کنترل خود گرفته و با تفکر مثبت ، زیبا، خلاق، هدفمند و امیدوارانه اندیشیدن، موفقیت و شادکامی را به زندگی مان دعوت کنیم.
اکثر افراد می خواهند مثبت باشند و مثبت فکر کنند . ولی به صورت ناخواسته افکار منفی در آنها باعث بروز رفتار و گفتار منفی می شود و این خصوصیت افکار منفی است که همیشه وجود دارند .
ذهن انسان طوری برنامه ریزی شده است که همزمان می تواند به یک چیز فکرکند یا مثبت یا منفی . و در یک زمان نمی تواند هم افکار منفی داشته باشد هم مثبت اندیش باشد .پس با استفاده از این قابلیت ،جایگزینی افکار مثبت بجای افکار منفی بسیار راحت است . باید تمرین کرد که در زمانی که فکر منفی وارد ذهن ما شد سریعاً به یک موضوع مثبت فکر کرد تا جائی برای افکار منفی باقی نماند . با استفاده از قدرت سوال خیلی راحت و سریع می توان افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کرد و به مرور این روش نهادینه می شود و در هر زمانی و هر واقعه ای ذهن شما را از ورود افکار منفی مصون نماید .
یکی از دستاوردهای بسیار مهم تفکر مثبت ، هنر شکرگذاری است. شکر یعنی شناخت منعم ، شناخت نعمت و استفاده صحیح از نعمتها است .
در هر واقعه ای و هر پدیده ای شکرگزاری ، ذهن شما را به سمت زوایای مثبت واقعه می برد پس بسیار شکرگزار باشید.

نظرتان را بگویید

نشانی ایمل شما منتشر نخواهد شد

0
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.