قانون فرکانس

                              قانون فرکانس

بین خودآگاهی و ناخودآگاهی باید همیشه توافق و هماهنگی وجود داشته باشد.

ضمیر باطن شما آنچه را که واقعاً احساس می‌کنید مورد تأکید قرار می‌دهد و همیشه تابع اندیشه‌ای است که بر شما تسلط دارد.

اندیشه‌های مربوط به خوشبختی، ثروت و موفقیت را در ضمیر ناخودآگاه خود بیندوزید.

این‌گونه اندیشه‌ها روزی سود مضاعف به شما خواهند داد.

telegram.me

نظرتان را بگویید

نشانی ایمل شما منتشر نخواهد شد

0
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.