انرژی

                                انرژی

 

جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم باانرژی کار می‌کند،

جهان اقیانوسی از انرژی است.

افکار ما ،احساسات ما، تمام اجسام و… همه انرژی است.

قانون می‌گوید که انرژی‌های مشابه همدیگر را جذب می‌کنند .

به هر چیزی که توجه کنیم مشابه همان را به زندگی‌مان دعوت می‌کنیم،

پس تلاش کنیم که به نکات مثبت توجه کنیم .

مغز انسان در یک‌زمان می‌تواند به یک جنبه توجه کند یا مثبت یا منفی،

با توجه به نکات مثبت جایی برای نکات منفی نگذاریم .

telegram.me

نظرتان را بگویید

نشانی ایمل شما منتشر نخواهد شد

0
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.