اندیشه مثبت

                         اندیشه مثبت

انسان های موفق کسانی هستند که در ذهن خود اندیشه‌های مثبت داشته باشند ، آنان که فکر می‌کنند نمی‌توانند ، به‌راستی نگرش مثبت را کنار گذاشته و در جنبه‌های منفی رویدادها تمرکز کرده‌اند.

خانواده ،کانون یادگیری چگونه اندیشیدن و چگونه زیستن است.

در خانواده مثبت اندیش اعضای خانواده خود را قادر و توانا می‌دانند و نگاهشان به دیگران آکنده از مهر و عاطفه است. چنین خانواده‌هایی قادر خواهند بود هر ناممکنی را به ممکن تبدیل کنند و توفیق و کامیابی را نصیب خود نمایند. انسان‌های مثبت اندیش یاد گرفته‌اند ، برای استفاده بهینه از لحظه‌ها در هر پیشامد ، قسمت مثبت و زیبای آن را کشف کنند و در هر شرایطی با توجه به مدیریتی که بر اندیشه خود خواهند داشت می‌توانند پیام‌های هر پیشامد را دریافت کرده و بهترین زاویه نگاه به واقعه را شناسایی و سپس با آن موقعیت برخورد نمایند.

telegram.me

نظرتان را بگویید

نشانی ایمل شما منتشر نخواهد شد

0
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.